My Community

Gedragscode en klachtenregistratie. 

De Syringomyelie Patiënten Verenging staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode die binnen Syringomyelie Patiënten Verenging wordt gehanteerd.

Artikel 1: Definities
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag. Tevens is sprake van één of meer van de volgende punten:
• onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;
• onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;
• dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd. Onder agressie wordt verstaan voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten. Onder discriminatie wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast. Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven. 

Artikel 2: Doel en algemeen uitgangspunt
a. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door de Syringomyelie Patiënten Verenging afgewezen als vormen van ongewenst gedrag.
b. De Syringomyelie Patiënten Verenging neemt het op zich, in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid, deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.
c. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van de Syringomyelie Patiënten Verenging en van de professionele houding van vrijwilligers en bestuursleden van de Syringomyelie Patiënten Verenging. 

Artikel 3: Status en reikwijdte
a. De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.
b. De gedragscode geldt voor medewerkers (vrijwilligers en bestuursleden) van de Syringomyelie Patiënten Verenging.
c. De Syringomyelie Patiënten Verenging draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode. 

Artikel 4: (Vrijwilligers)contract
Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een (vrijwilligers)contract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen. 

Artikel 5: Omgang tussen vrijwilligers en bestuursleden
a. Medewerkers laten zich bij contacten met andere medewerkers leiden door gedragsregels in deze gedragscode.
b. Medewerkers accepteren geen agressieve gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.
c. Medewerkers accepteren geen seksuele gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.
d. Medewerkers accepteren geen discriminerend gedrag van ander medewerkers en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag. 

Artikel 6: Werking naar deelnemers, bezoekers en derden
a. Deze gedragscode wordt door de Syringomyelie Patiënten Verenging  aan alle medewerkers bekendgemaakt.
b. Van deelnemers en bezoekers van de Syringomyelie Patiënten Verenging en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen. 

Artikel 7: Toezicht
Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het bestuur van de Syringomyelie Patiënten Verenging belast. 

Artikel 8: Klachten 
In geval van overtreding van de gedragscode kan een medewerker dit signaleren en daarvan melding maken bij de voorzitter van de Syringomyelie Patiënten Verenging. De voorzitter draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de medewerker aanleiding bestaat, kan hij of zij een klacht indienen. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures kan hij of zij zich wenden tot de voorzitter en/of ledenadministratie van de Syringomyelie Patiënten Verenging.

Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:

·      Schriftelijk: Syringomyelie Patiënten Vereniging, Wildenborch 109, 2261 XM   Leidschendam

·      Per e-mail: klachten@syringo-chiari.info De email zal dan verstuurd worden naar de voorzitter en secretaris van de vereniging.

·      Klachten die geplaatst worden op het forum van de vereniging zullen daarvan worden verwijderd en niet worden behandeld.

Registratie:
Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap.
De volgende gegevens worden genoteerd:

• De datum waarop de klacht binnenkomt
• De wijze waarop de klacht binnen komt (schriftelijk, telefonisch, per e-mail).
• Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer het SPV lid
• Type klacht.
• Omschrijving van de actie die SPV onderneemt naar aanleiding van de klacht.
• Naam van het SPV bestuurslid /-leden die de klacht behandelt / behandelen.
• Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt het lid hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

De binnengekomen klachten worden door de SPV gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de SPV te verbeteren.

Artikel 9: Evaluatie Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per jaar, wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.


SMF spam blocked by CleanTalk